Inspecció tècnica d'edificis - ITE - Decret 67/2015
, Publicado por en

Inspecció tècnica d’edificis – ITE – Decret 67/2015

El dia 27 del mes maig de 2015 va entrar en vigència un nou decret, el 67/2015 de la inspecció tècnica d’edificis – ITE. Allí s’estableix el deure conversa, manteniment i rehabilitació dels edificis utilitzats per a habitatge, a través del treball d’inspecció tècnica realitzat pels professionals habilitats.

La llei obliga al fet que els informes d’inspecció tècnica dels edificis siguin lliurats a l’Administració. D’aquesta forma es podrà acreditar el compliment de la inspecció obligatòria per determinar si l’edifici està apte, o no, per ser utilitzat com a habitatge. A més es remarca que la pròpia Administració està obligada a lliurar als amos una còpia del certificat d’aptitud, així els compradors poden saber si l’edifici encara ha de rebre arranjaments per passar la inspecció tècnica.

A partir d’aquest nou decret es considera una falta greu que l’informe tècnic no estigui disponible a qualsevol moment que li sigui exigida l’Administració per part dels representants de l’estat. El llibre sobre les característiques edilicias és l’eina principal per conèixer els detalls de la vida útil de l’edifici, d’allí es desprèn que sigui extremadament necessari tenir-ho a mà quan un representant de l’estat ho sol·licita, en cas contrari l’edifici pot rebre diferents sancions, inclosa la clausura.

L’objectiu més important d’aquest nou decret és incentivar el manteniment dels edificis, millorant així la qualitat de vida de les persones, així com facilitar el coneixement de l’estat actual de cada construcció. Barcelona està entre les ciutats espanyoles amb major nombre d’edificis i per aquesta raó es torna molt important aquest nou decret a fi d’evitar ensulsiada i treballar en la reparació d’aquells edificis on l’estat actual no permeti el desenvolupament d’una vida amb les mesures bàsiques de seguretat emplenades.

El procés d’inspecció tècnica en les construccions ho la porten avanci professionals tècnics que són els encarregats d’elaborar l’informe on s’expliquen les condicions generals edifici. Aquesta inspecció és fonamental perquè l’Administració compti amb el certificat d’aptitud, document que al seu torn han de tenir els propietaris per poder assegurar-se que l’estat edilici és l’estat de l’edifici és acceptable per a l’habitatge.

La inspecció tècnica (IT) és obligatòria quan els edificis compleixen 45 anys des de la seva construcció. La data que es pren en compte és la que està registrada el cadastre. A més pot ser que un edifici hagi de sotmetre’s a la inspecció si així ho dictaminen les ordenances locals, o si l’edifici va a acollir programes públics d’ajuda. En l’informe que omplen els professionals de la inspecció tècnica es marquen diferents qualificacions de deficiències, des de les molt greus fins a les lleus, passant per les greus i les denominades importants. Cadascun d’aquests problemes edilicis afecta de forma diferent la qualitat de vida a l’edifici.

Les deficiències lleus són les que fan necessari un treball de manteniment, les deficiències importants afecten la funcionalitat de l’edifici i la salubritat, les greus representen un risc imminent per a la seguretat de persones i béns, i finalment les deficiències molt greus que representen un risc immediat.

Una vegada presentat el IT, l’Administració de l’edifici ha de posar a la feina per realitzar les tasques de reparació que siguin necessàries. En cas contrari pot ser que l’edifici corri el risc de ser clausurat íntegrament. Els programes de rehabilitació tenen com a termini màxim 1 any, encara que molts es desenvolupen en terminis de 6 mesos.

Els diferents certificats d’aptitud poden tenir les següents classificacions:

  • Apte, quan l’edifici en qüestió no presenta deficiències. Té una vigència de 10 anys.
  • Apte, si l’edifici compta amb deficiències lleus. La seva vigència també és de 10 anys.
  • Apte provisional, la inspecció tècnica va detectar faltes importants. Té una vigència de 6 anys i està condicionada al fet que, cada 2 anys, es realitzi una nova inspecció per revisar que les condicions edilicies es mantenen.
  • Apte cautelarment, aquest tipus d’apte s’atorga als edificis amb carencies greus o molt greus. Requereix que les mesures cautelars avalin el funcionament de l’edifici i solament dura per 3 anys. Aquest apte està condicionat al fet que es realitzi una verificació tècnica anual per constatar l’estat actual de la construcció. A més l’Administració ha de presentar el seu pla de reparacions per eliminar els riscos imminents en els terminis establerts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *