Avís Legal | Fincas Padua

Avís Legal

1. Identificació del titular domini

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular d’aquesta website és FINQUES PÀDUA, SL, amb domicili en Calle Costa, 42, 08022 de Barcelona, amb nombre de C.I.F: B65462640. Inscrita en el registre mercantil de Barcelona, tom 42259, foli 180, fulla B número 406058, inscripció I.

Correu electrònic de contacte contacte@fincaspadua.com

2. Dret d’informació

En aplicació del que es disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens va a facilitar en els formularis que trobarà a la web, seran incorporats, tal com vostè ens els cedeixi, a un fitxer informatitzat i, a més, a una Base de dades el responsable de la qual és FINQUES PÀDUA, SL.

Els destinataris de la informació seran tots aquells ens, persones físiques o jurídiques, necessaris per a la prestació del servei que ens sol·licita o per a la gestió interna o externa del mateix. En tots els casos, se li reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o parcial i oposició en els termes previstos en l’ordenament i, especialment en la LOPD i en la LSSI .

3. Finalitat

Les dades que l’usuari facilita tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud i la de mantenir-li permanentment informat.

4. Consentiment de l’usuari

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades.

Les dades personals recollits dels nostres usuaris són emmagatzemats en la Base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

5. Drets de l’usuari

L’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD.

Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant correu postal a la següent adreça:
A/A: Secretaria
c/ Costa n. 42
08022 Barcelona

6. Seguretat

Posem en el seu coneixement que el fitxer abans esmentat disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE n. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vostè ens faciliti, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( B.O.I 14/12/1999).

7. Normes d’ús del portal

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. L’usuari pel nero fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

7.1. Genèriques

Queda prohibida la publicació en aquesta web continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació: La salvaguarda de l’ordre públic, la recerca penal, seguretat pública i defensa nacional. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

La protecció de la joventut i de la infància.

El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.

El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.

En general, el respecte a la legalitat vigent.

7.2. Particulars

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que FINQUES PÀDUA, SL ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de para:
Provocar danys en els sistemes físics i lògics de FINQUES PÀDUA, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. FINQUES PÀDUA, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, FINQUES PÀDUA, SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

8. Propietat intel·lectual i industrial

FINQUES PÀDUA, SL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de FINQUES PÀDUA, SL.

9. Responsabilitat

FINQUES PÀDUA, SL no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de FUNITEC a través d’enllaços.

10. Modificacions de les presents condicions i vigències

FINQUES PÀDUA, SL podrà modificar les presents condicions a qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Una vegada modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents sent *substituidas per la seva modificació.

11. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre FINQUES PÀDUA, SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
Google’s Privacy & Terms site

COM UTILITZA GOOGLE LA INFORMACIÓ DE LLOCS WEB O APLICACIONS QUE UTILITZEN ELS NOSTRES SERVEIS. Podeu consultar tota la informació a l’enllaç de GOOGLE’S PRIVACY & TERMS SITE