Assessoria Fiscal a Barcelona | Gestoria Administrativa

Fiscal

Gestoria i Assessoria Fiscal a Barcelona

Oferim serveis de gestoria administrativa i assessoria fiscal a Barcelona gràcies a la col·laboració amb una de les millors gestories de Barcelona. Disposen d’anys d’experiència i el personal qualificat per a la seva millor planificació fiscal a l’hora de liquidar els seus impostos mitjançant la seva gestió eficaç tributària. Li detallem a continuació tots els nostres serveis tant si és un particular com una pime, i desitja externalitzar aquests serveis amb nosaltres.

Planificació fiscal de la seva empresa

Es realitza un estudi en el qual s’avalua les repercussions fiscals de l’operativa de la seva empresa per així racionalitzar les càrregues impositives, l’eliminació de contingències i s’elabora una sèrie de propostes de millora, dins del marc legal vigent.

Liquidació d’impostos – Gestió tributària

 • Realització i Presentació les declaracions de retencions corresponents a l’IRPF com nòmines, professionals, si són arrendaments d’immobles o bé rendiments de cabdal mobiliari.
 • Declaracions Trimestrals IVA. Tant si és règim d’estimació directa com simplificada – mòduls IVA.
 • Sol·licitud de pagaments fraccionats obtinguts per rendiment d’activitats econòmiques. Tant si està en règim d’estimació directa o objectiva -mòduls IRPF.
 • Sol·licitud de pagaments fraccionats de l’Impost de societats.
 • Declaració d’operacions intracomunitàries – Model 349.
 • Declaració anual d’operacions amb tercers – Model 347.
 • Impost sobre la Renda i el Patrimoni de les persones físiques.
 • Confecció i presentació de l’Impost de societats per a empreses.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques – IAE.
 • Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o ITPYAJD – Model 600.
 • Impost de Successions i Donacions o ISD – en funció de cada comunitat autònoma.
 • Plusvàlues amb Ajuntaments o IMIVTNU.
 • Servei de consultoria fiscal.

Servei de consultoria fiscal

Gràcies a la nostra col·laboració, comptem amb serveis de consultoria fiscal a Barcelona, elaborant informes sobre totes aquelles qüestions que per la seva especial transcendència, requereixin d’una anàlisi detallada, tenint en compte la normativa vigent, els criteris interpretatius de l’Administració corresponent i la jurisprudència que s’obté dels tribunals.

Preparació i dipòsit dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil

Realització els comptes anuals de la seva empresa, que comprèn el Balanç, el compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l’estat de canvis en el Patrimoni Net, l’estat de fluxos d’efectiu i el seu respectiu dipòsit en el Registre Mercantil.

Representació fiscal i tramitació de documents oficials

Ens encarreguem de l’assistència, representació i defensa davant les diferents Administracions Tributàries, quan es produeixin peticions o bé requeriments i inspeccions. Preparació, revisió i presentació d’escrits dirigits als organismes competents com són l’Agència Tributària, Generalitat i Ajuntament.

Confecció dels llibres fiscals obligatoris

Ens encarreguem de complir amb la legislació fiscal que s’estableix per als contribuents que desenvolupen activitats empresarials, mitjançant l’obligació de portar diversos llibres registro, en funció del règim fiscal al que estiguin subjectes i del tipus d’activitat que desenvolupin, que són:

 • Vendes i ingressos.
 • Compres i despeses.
 • Béns d’inversió.
 • Provisió de fons i suplerts.
 • Factures emeses.
 • Factures rebudes.

Si desitja saber més sobre els nostres serveis de gestoria i assessoria fiscal en Barcelona, contacti amb Finques Pàdua i li atendrem sense compromís.