Valoracions i Taxacions Immobiliàries a Barcelona

Valoracions i Taxacions

Una valoració o taxació immobiliària és un procés objectiu i metodològic d’anàlisi a partir del com s’atorga un valor de mercat actual, tant de venda com de lloguer, a un ben immoble determinat.

Finques Pàdua regeix les seves taxacions immobiliàries per un criteri d’imparcialitat i màxim rigor, entenent la importància que adquireixen els seus resultats en processos tant d’inversió o desinversió, gestió patrimonial, herències, segregacions, documentació d’operacions entre societats vinculades, operacions corporatives de fusió o adquisició, actualitzacions comptables i assumptes fiscals, entre altres finalitats.

Els principals mètodes emprats pels nostres consultors competents són els que fixa l’ORDRE ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles: el mètode del cost, el mètode de comparació o del preu lliure i el mètode d’actualització per capitalització de rendes.

Etapes de les valoracions i taxacions immobiliàries

El servei de valoracions i taxacions immobiliàries inclou:

Fase prèvia

 • Concreció de la finalitat i tipus de valoració que requereix el client.

Fase executiva

 • Visita tècnica a l’immoble.
 • Documentació i Estudi de Mercat.
 • Anàlisi i redacció de l’Informe.

Presentació

 • Presentació i lliurament de l’Informe.
 • Atenció al client per a la resolució de dubtes o consultes relacionades amb l’Informe presentat.

Contingut tipus dels nostres informes de valoració

 • Sol·licitud de la valoració i finalitat.
 • Identificació i localització de l’immoble a valorar.
 • Comprovacions efectuades i documentació utilitzada.
 • Localitat i entorn.
 • Descripció urbanística.
 • Tinença i ocupació.
 • Descripció i superfície del solar.
 • Descripció i superfície de l’immoble.
 • Anàlisi de mercat.
 • Aplicació de la metodologia: càlcul del valor de taxació.
 • Condicionants i advertiments.
 • Documentació annexa.

Si necessita de les nostres Valoracions i Taxacions immobiliàries principalment a les ciutats de Barcelona i Castelldefels, posi’s en contacte amb nosaltres i li atendrem de la millor manera possible.

En Finques Pàdua vetllem pels seus interessos d’una forma totalment professional, innovadora i transparent.