Assessoria comptable a Barcelona | Gestoria Comptable

Comptable

Gestoria i assessoria comptable

En Finques Pàdua col·laborem amb una gestoria administrativa i assessoria comptable a Barcelona, formada per professionals del sector que s’encarreguen de posar en funcionament el sistema comptable i així obtenir informes financers rellevants per conèixer d’una forma eficaç l’evolució de la seva empresa.

A més posen a la seva disposició la informació comptable necessària que li ajudarà en la presa de decisions i el control de gestió permanent.

Assessoria comptable

Indicat per a empreses que tinguin una estructura que els permet portar la seva comptabilitat, es dóna suport tècnic en la comptabilització d’operacions diàries, es revisa el procés comptable, analitzen els seus estats financers i emeten els corresponents informes econòmics i financers que necessiti el seu negoci.

Confecció de Comptabilitat

Per a aquelles empreses que hagin va decidir externalitzar la seva comptabilitat,
s’encarreguen de dur a terme el procés comptable més adequat, que consta de:

 • Mitjançant la recepció i ordenació dels documents facilitats.
 • Realització comptabilització de factures, moviments bancaris i resta d’operatives pròpies d’una empresa.
 • A més d’amortitzacions, deterioracions i ajustos comptables corresponents.
 • Obtenció dels estats financers

La comptabilització dels documents seguint les normes del Pla General Comptable, permet elaborar els estats financers, que són els documents que reflecteixen la situació financera i els resultats econòmics obtinguts per l’empresa en un període de temps determinat. S’efectua la seva anàlisi i interpretació per facilitar informació rellevant en la presa de decisions empresarials.

Llibres oficials Registre Mercantil

Mitjançant la nostra col·laboració amb la assessoria comptable a Barcelona es preparen i legalitzen els llibres oficials en el Registre Mercantil, a més dels diversos documents que consta els llibres oficials, com:

 • Llibre diari, d’inventaris i els comptes anuals.
 • Comptes Anuals i dipòsit en Registre Mercantil

Realització dels Comptes Anuals – Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu- i el seu corresponent dipòsit en el Registre Mercantil.

Confecció de llibres registro fiscals

Dirigit a aquelles entitats i persones físiques que realitzen activitats econòmiques no mercantils i també per a professionals, que no estan obligats a portar una comptabilitat ajustada al codi de comerç, es realitzen els llibres de registre, que segons la legislació fiscal actual estan obligats a portar, són els llibres:

 • De vendes i ingressos.
 • De compres i despeses.
 • De béns d’inversió.
 • De provisió de fons i suplerts.
 • De factures emeses.
 • De factures rebudes.

En Finques Pàdua, sabem de la importància d’una bona comptabilitat, per això col·laborem amb una assessoria comptable de Barcelona per a donar un servei capdavanter. Contacti’ns i li informarem sense compromís!