Gestió, comptabilitat i finances de comunitats

Comptabilitat i finances

Ens encarreguem de la gestió de comunitats de propietaris tant l’administrativa com la seva comptabilitat, a més comptem amb la col·laboració de grans empreses per a les seves finances.

Els serveis que realitzem són:

 • Emissió i cobrament dels rebuts mensuals comunitaris tant ordinaris com a extraordinaris.
 • Gestió i pagament de les despeses de la comunitat.
 • Seguiment meticulós d’impagats i informació mensual al president de les gestions que es practiquen.
 • Cobrament de morosos i deutors.
 • Extractes mensuals amb detall de despeses, ingressos, rebuts pendents. El president obté d’aquesta forma un coneixement permanent de la situació econòmica de la comunitat.
 • Anàlisi grups de repartiment de despeses en virtut de la llei i estatuts vigents.
 • Confecció de la liquidació anual de comptes i pressupost de despeses.
 • Elaborem els documents comptables, balanços de situació i estats de compte per *comunero entre altres documents.

Gestió de comunitats

Els nostres serveis en Finques Pàdua de gestió de comunitats abasten els següents treballs:

 • Convocatòries i assistències a les juntes ordinàries i extraordinàries de la comunitat, remissió d’actes i transcripció al llibre oficial. Disposem de salons d’ús gratuït per a la celebració de Juntes.
 • Gestió de la documentació a nom de la comunitat, obertura de comptes,…
 • Realitzem gestions davant organismes oficials i la seva presentació de les instàncies corresponents, així com la tramitació de subvencions i ajudes municipals.
 • Presentació de pressupostos per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la conservació dels béns comuns.
 • Un servei de missatgeria pròpia que facilita la diligència de les gestions encomanades.

És molt important en una comunitat la seva gestió i sobretot que sigui clara i àgil, d’aquesta forma podrà estar al tant de la situació així com dels moviments del compte. Per això en Finques Pàdua ens dediquem a la gestió professional en barcelona de la seva comunitat de veïns, de forma clara i transparent.